සෑම කෙනෙකුටම ඩොලර් 10 ක වට්ටමක් ලැබේ! වත්මන් සහ හිටපු සේවා සාමාජිකයින්ට ඩොලර් 10 ක වට්ටමක් ද ලැබේ! දැනට...